top of page

Stluková & Stluka advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář v centru Prahy. Budeme se Vám věnovat  osobně a najdeme pro Vás to nejlepší právní řešení.

Judge's Table
Home: O nás
Contract Review

Naše právní služby 

Našim klientům poskytujeme právní konzultace a zastoupení před soudy.

Specializujeme se na právní služby v oblasti občanského, obchodního, trestního a  rodinného práva.

Kontaktujte nás
Home: Naše služby
Legal Handshake

Občanské právo

Klientům poskytujeme právní poradu při uzavírání smluv, zastupujeme je v soudních sporech. Připravujeme smlouvy podle specifik daného případu tak, aby práva našich klientů byla ochráněna v maximální míře.

Resume

Obchodní a korporátní právo 

U obchodních smluv a sporů máme zkušenosti jak ze zastupování klientů, tak z vlastního působení v managementu i statutárních orgánech. Zajišťujeme právní poradenství a sepis dokumentů v oblasti korporátního práva, tedy věcí vyplývajících ze statutu nebo společenské smlouvy a odpovědnosti statutárních orgánů. Pro klienty zakládáte obchodní společnosti včetně kompletního právního servisu.

Judge's Table

Trestní právo 

Specializujeme se obhajobu v trestních věcech hospodářské a finanční kriminality. Máme zkušenosti s obhajobou u vazebních trestních věcí v oblasti majetkové i násilné trestné činnosti.Rovněž zastupujeme klienty v pozici poškozeného. 

Signing a Contract

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva zastupujeme klienty při rozvodu, úpravě poměrů k nezletilým, stanovení výživného. Zajišťujeme   smluvní úpravu společného jmění manželů i jeho vypořádání po rozvodu manželství.Dále zastupujeme klienty v dědickém řízení.

9B826293-7B2C-4C74-B94D-2EC34323912A.png

Ceník

Právní porada s klientem v kanceláři  - 2.500,- Kč. Právní konzultace formou video hovoru - 1.600,- Kč. Písemná porada k právní záležitosti E-mailem - 1.200,- Kč.  Hodinová sazba podle složitosti případu - 2.800,- Kč. Je možno sjednat odměnu za právní zastoupeni dle vyhlášky Ministerstva spravedlností č. 177/1996 Sb. Advokátní tarif.
Telefonická konzultace nad 5min hovoru 500,- Kč.Uvedené ceny jsou bez DPH.

Untitled

GDPR

Informace o aplikaci GDPR

 

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

 ÚVODNÍ INFORMACE

Advokátní kanceláře Stluková & Stluka se sídlem Vodičkova 9 110 00 Praha 1  (dále jen „AK“) informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

AK především připomíná, že všichni advokáti AK a dále i spolupracující advokáti (dále jen „Advokáti“) jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby. Tato mlčenlivost mimo jiné znamená, že jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv mimo AK. 

Takto chráněnou se stává jakákoliv informace, sdělená advokátovi i ve formě dotazu, který je položen zájemcem o právní službu.

 

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bude-li AK ve smyslu Nařízení Správcem osobních údajů v souvislosti se vznikem výše uvedeného právního vztahu, resp. v souvislosti se sdělenými osobními údaji Klientem, potenciálním Klientem či třetí osobou (tyto osoby dále společně jen jako "Klient"), bude je zpracovávat a uchovávat za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta, anebo pro zaslání právní informace Klientovi. Emailová adresa Klienta jako žadatele o právní informaci je zpracovávána pro účely evidence již poskytnutých právních informací a pro účely dalšího kontaktování žadatale.

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klienta jsou v případě poskytnutí právní služby zpracovávány v rozsahu:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby. Informace obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (osobní údaje svědků, protistrany) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.).

V případě poskytnutí právní informace po zadání emailové adresy Klientem jsou osobní údaje zpracovány v rozsahu poskytnuté emailové adresy, pokud ji lze považovat za osobní údaj.


 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu uvedeného výše. Doba uchovávání klientského spisu, tj. včetně osobních údajů v něm uvedených je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy došlo k ukončení poskytování právních služeb. Jiný právní předpis může stanovit dobu odlišnou. Emailová adresa poskytnutá k získání právní informace, bude zpracovávána po nezbytně nutnou dobu, nejdéle pak po dobu dvou let.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE AK JAKO SPRÁVCE

AK lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:


  • písemně na adrese sídla uvedené výše;


  • písemně prostřednictvím emailové adresy: stlukova@volny.cz


  • telefonicky na tel. č.: +420 603 427 081

 


Jiné osobní údaje AK  z výše uvedených důvodů neposkytuje žádným třetím osobám ani orgánům veřejné moci, ledaže jde o případy plnění zákonem uložených povinností správci.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Resume

Napište nám

Vodičkova 730/9, 110 00 Praha 1, 

Děkujeme za odeslání!

Home: Kontakt
bottom of page